სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე ბუნებრივად მოზარდი წიწვოვანი მცენარეების მოჭრა იკრძალება რეალიზაციის მიზნით, სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე ბუნებრივად მოზარდი წიწვოვანი ხეების უკანონო მოპოვება „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 64-ე და 1282 მუხლების მიხედვით ისჯება და კანონდამრღვევს საჯარიმო სანქციები დაეკისრება.
 იმ შემთხვევაში თუ წიწვოვანი მცენარეების მოპოვება კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთიდან ან ხელოვნურად გაშენებული სანერგეებიდან ხდება,მათი საქართველოს ტერიტორიაზე ტრანსპორტირებისთვის სავალდებულოა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ გაცემული ხე-მცენარეების ადგილწარმოშობის ცნობა.


ერთად დავამარცხოთ კორონა ვირუსი!